زرنگ اونه که رای نده اما کاندیدای مورد نظرش رای بیاره. نوکرم :-)