رایان گاسلینگ از خوبای مراسم
بی شک. بی شک. فتبارک الله ‎· نیالا
بعد از نوت بوک من فک نمیکردم دیگه بدرخشه تا درایور اصن اسیرم کرد ‎· Boycott
من خیلی دا پلیس بییاند دا پاینز رو دوست داشتم با بردلی کوپر بود ‎· نیالا