رایان گاسلینگ از خوبای مراسم
بی شک. بی شک. فتبارک الله ‎- نیالا
بعد از نوت بوک من فک نمیکردم دیگه بدرخشه تا درایور اصن اسیرم کرد ‎- Boycott
من خیلی دا پلیس بییاند دا پاینز رو دوست داشتم با بردلی کوپر بود ‎- نیالا