فرفر موقع پخش اسکار چه شور و هیاهویی داشت :|:|
همین:) ‎- نیالا
داری لینک رو؟ یا رد کارپت بود فقط؟ ‎- نیالا
دارم. هیییییی، یه ‎- Boycott
آسام ‎- نیالا
بذار اینجا لطفن. ‎- رفیع