فرفر موقع پخش اسکار چه شور و هیاهویی داشت :|:|
همین:) ‎· نیالا
داری لینک رو؟ یا رد کارپت بود فقط؟ ‎· نیالا
دارم. هیییییی، یه ‎· Boycott
آسام ‎· نیالا
بذار اینجا لطفن. ‎· رفیع