داره دهن تبعیض نژادی مژادی رو صاف میکنه :))
صاف کرد صاف کرد صاف کرد:))))‌من دارم غش میکنم اصن ‎· نیالا