من اگه نژادپرست بودم الآن با نارنجک میرفتم زیر کریس راک