بردلی کوپر بیشتر از دوس پسر جی‌لاو میبینتش. هر سال با همن =))