شیطونه میگه گور بابای پنجاه دلار کنم برم نرم افزار اسکار رو بخرما