ریچل مک آدامز همه چیزش به قاعده و میزونه جز آنچه که باید :-(