مدمکس سر راه بیاد منم بگیره از مجردی در بیام. هرچی بود گرفت