وعده‌ی ما برای تجمع سکوت در اعتراض به جوایز مدمکس، فردا، میدان آزادی
بی خود. خیلیم عالی بود ‎· نیالا