اگه ترامپ رای نیاورد نزد اسکار رو منحل نکرد. حالا ببینید
زبونت و گاز بگیر ‎· نیالا