User avatar

باز هم اسکاری که ست مک فارلن مجری بود به نظرم بهترین اسکار چند سال اخیر بود

Comment

موافقم که کیفیت کارها و کیفیت شو خیلی بالاتر بود. ولی من از ریلیتبل بودن این شو خیلی دارم لذت میبرم

 ‎· نیالا
Comment

من ولی به نظرم دیگه دارن زیادی جریانش میکنن. مطمئنم بازم ادامه میدن:))

 ‎· Boycott

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10