خب متوجه میشیم شارلیز ترون در اینساید اوت هم یه نقشی داشته پس