شوخیای جورج کلونی و برد پیت با هم خیلی باحاله که امسال ندیدیم