داداشم تام هاردی به خاطر خوشگلیاش و امکان بدست آوردن شارلیز بین عوامل اسکار منفوره وگرنه من میدونم شما هم میدونین حقش بود