انیو موریکونه رو باید بزارن رو سرشون حلوا حلوا کنن ازش معذرت بخوان این اولین اسکارشه