همین ما نمیومدیم اینجا در مورد اسکار فید نمیزدیم اصلا اینجا رونقی نداشت