از این ویدئو دارم به عنوان گواهی بر خفن بودن موتور سواری بین منتقدان استفاده میکنم تا ببینند و‌بیندیشند و‌بدانند در هیچجا اینقدر هیجان وجود نداره000" https://youtu.be/WmVMOr7TIrc
maxresdefault.jpg.jpg