به نظر من اینکه آدم بخواد تمام جوانب رو در هر زمینه بررسی کنه باعث درجا زدنه. من هر آدم موفقی از لحاظ اقتصادی رو میبینم فقط در یک زمینه تخصص داره، توی اونم به درجه استادی رسیده، اما تو ایران طرف هم میخواد کار آفرین باشه، هم کارمند باشه، هم مدیر باشه، هم حقوق بگیر باشه، هم خالق باشه، هم بهش بگن چیکار کن چیکار نکن و مسیر رو نشونش بدن، هم تحلیل اقتصادی کنه، هم محاسبه سود و زیان کنه، هم مسائل سیاسی و اقتصادی رو مختلط کنه، هم... بابا مگه تو انشتینی