ترامپ رو باس بفرستن خونه‌ی من، بچه‌ها یکم هدایتش کنن، اومد بیرون یا بنگیه یا ...