حتی تعداد تراکنشهای مالی اون حسابم که موقع خدمت باز کرده بودم و سالهاست ازش استفاده نکردم از تراکنشهای تایملاین اینجا بیشتره