حساب کردم دیدم فعالین اینجا کلا پدر و پسر با هم ده پونزده نفریم. دیگه نگران نیستم اینجا بسته شه. یه گروه توی تلگرام میزنیم دور هم همینا رو تفت میدیم همه هم خوشحالیم