User avatar

فرانک آندروود توی هاوس آو کاردز یه شخصیت آب زیر کاهی داره که منو یاد یکی میندازه که خیلیم ازش خوشم میاد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10