عید هم قراره نمایشگاه ادی بمونم اون با زنش بره الواتی، هم کارخونه شایان بمونم اون با دوس دخترش بره صفا، هم به دید و بازدید خود برسم. پر مشغله ترینم