حملات تروریستی برای من توجیهه. خلاصه میخوای به بدنه‌ی سیستمی که باهاش مخالفی به هر روشی ضربه وارد کنی. ولی حمله‌ی انتحاری تروریستی نماد خشک مغزی و نفهمی و حیوان بودن یک شخصه. تروریست باید آدم باهوشی باشه که یه ضربه‌ و سیکل پیچیده رو برنامه ریزی کنی نه این چاقال بازیا بمب ببندی به خودت بری وسط جمعیت فرت!! تو آدمی لش گوشت؟ تو استعداد داری؟ گاو از تو بیشتر میفهمه
طیب الله انفاسکم ‎· Hamid6
قربونت برم حمیدکم ‎· Boycott