دریغ از یه دایرکت. لعنت به این روزگار جفاکار. تفو، تفو، تفو
به به استاد. خوبي؟ نيستي چرا؟ ‎· Seety
استاد هیشکی نیس اینجا استاد. هیشکی ما رو تحویل نمیگیره. ما واس خودمون کسی بودیم برو بیایی داشتیم این حق ما نیس ‎· Boycott