آقا یکی از این امریکای خراب شده بیاد یه اپل آیدی بسازه واس من روان منو سپوخت
بده من برات بسازم :)) ‎· Afarin
بمون بیام دایرکت باهات ‎· Boycott