آقا یکی از این امریکای خراب شده بیاد یه اپل آیدی بسازه واس من روان منو سپوخت
بده من برات بسازم :)) ‎- Afarin
بمون بیام دایرکت باهات ‎- Boycott