نسخه موبایل که نداره خیلی هم داغونه تو موبایل گفتم در جریان باشین
من رو موبایل با کروم میام خوبه که ‎· پَــرسان