پسرای فرفر اول روم استخر بودن بعدا دست و پا درآوردن :))
بی تربیتا :/ ‎- نصرین
استغفرالله ‎- hadi
من هیچ وقت این روما رو ندیدم ‎- Dariche