منتظرم سبز بشن
image.jpg
اى جوووونم لادنى عزيزم :*** ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: :*** ‎· ladanooo
تا ولنتاین در میاد ‎· Mamad