منتظرم سبز بشن
image.jpg
اى جوووونم لادنى عزيزم :*** ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: :*** ‎- ladanooo
تا ولنتاین در میاد ‎- Mamad