امشب شب ما سحر نداره
همون شبی که می گن شب نیست، اگه شبه مثل هر شب نیست، امشب مثل دیشب نیست، هیچ شبی مثل امشب نیست؟ ‎· بـــ↑لا-پـــ↓یین
همونه ‎· Lady L
سحر ندارد این شب تار ، مرا به خاطرت نگهدار مرا به خاطرت نگهدار ‎· Dr.RoHo