من دارم فیلم میبینم انقده منو صدا نزنین :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
من هم دارم کتاب میخونم با یک قهوه تلخ :) @saeedgreen ‎- Mahdi