Paradise گویند که فردوس برین خواهد بود آنجا می ناب و انگبین خواهد بود گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک چون عاقبت کار همین خواهد بود "خیام "