اگر همه انسان‌ها گیاه‌خوار بودند، چه می‌شد؟ "امکان دارد که شما یا کسی از آشنایان شما گیاه‌خوار باشد. بنابراین فکر کردیم که می‌توانیم یک بازی فکری را با هم امتحان کنیم. اگر همه انسان‌های روی زمین ناگهان گیاه‌خوار می‌شدند، چه پیش می‌آمد؟" What If The World Went Vegetarian? " http://www.vidoal.com/video/What-If-The-World-Went-Vegetarian
maxresdefault.jpg.jpg
3229-thumb.jpg.jpg
English version is here: https://www.youtube.com/watch?v=ANUoAdXfA60 ‎· Mahdi
دانشمندان به این نتیجه رسیدن که گیاه خواران برای کره زمین خطرناکن :)) انسانها. یک تحقیق در این زمینه بیرون اومده ‎· Mamad
@mirzaie وااااااااااای چه وحشتناک :دی ‎· Mahdi