/مائیم و می و مطرب و این کنج خراب /جان و دل و جام و جامه در رهن شراب /فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب/ خیام

2015-2016 Mokum.place