/مائیم و می و مطرب و این کنج خراب /جان و دل و جام و جامه در رهن شراب /فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب/ خیام
tumblr_nteq6eHIdX1rslzvxo1_400.gif