روزی که گذشته است از او یاد مکن فردا که نیامدست فریاد مکن بر نامد ه و گذشته بنیاد مکن حالی خوش باش و عمر برباد مکن
ایده خوب برای تتو بعدی. شعر خیام :) ‎- Mahdi