What we want form life? چون روزی و عمر بيش و کم نتوان کرد خود را به کم و بيش دژم نتوان کرد کار من و تو چنان که رای من و توست از موم بدست خويش هم نتوان کرد
animation.gif.gif
بنگر ز جهان چه طرف بر بستم ؟ هیچ وز حاصل عمر چیست در دستم ؟ هیچ شـمع طـربم ولی چـو بنـشستم هیچ من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ ‎- Mahdi
لایک واقعا ‎- varash
@varash هزار تا لایک داره این. همه تو دور باطل حرص زدنیم. ‎- Mahdi