هفت سامورایی رو باید تو کلاسهای مدیریت کارگاه و پروژه تدریس کنند