دویست و هفت دقیقه رو تو صد و سی و پنج دقیقه جمعش کردند!ا
هفت_سامورایی.jpg