آقا تازه داشت زندگیمون رنگ آرامش رو میدید! آخه چه کاری بود این فرفر جدید؟