اینجا فرفر نیست اینجا فرفر وعده داده شده است که جناتٍ تجری مِن تحتها الأنهار خالدینَ فیها. لذا من فقط دختران رو ساب میکنم :)))