ابوذر و رفیع کجا هستند؟
درود بر رفیع ‎- عموشاد
قربان شما ‎- رفیع