ابوذر و رفیع کجا هستند؟
درود بر رفیع ‎· عموشاد
قربان شما ‎· رفیع