دایرکت مکان رو با دایرکت مسیج به ساما بازگشایی کردم