دو ساعت و نیم توپ زدم! دستم خسته شد
خدا قوت ‎· خانوم میم
ممنون ‎· عموشاد