یه فیلم مزخرف بی سروته ای اچ‌بی‌او گذاشته بود که وقت مسلمین را تلف کرد! بی سروته هم تموم شد!