صبح است / و ژاله می‌چکد / از ابر بهمنی // هایکو حافظ