چطورین گوگولی‌ها. من هفته ای یه روز میام اینجا یه سر میزنم میرم