در دورانِ پسابرجام، عموشاد به مَهشاد آپ‌گِرِید می‌شود