آقا حرف ساعت شد، جدیدا یه ساعت سیکو اتوماتیک دایو غول نارنجی گرفتم راضی ام ازش