چرا توییتر رو به فرفر وصل می‌کردین؟ یا برعکس؟ یا حالا به مکان؟ هان؟ مرسی اه